.

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

"พัฒนาท้องถิ่นทุกด้าน ประสานพลังมวลชน เกิดชุมชนเข้มแข็ง"

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
(Mission)
(พ.ศ.2558 - 2560)
1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย โดยดำเนินการจัดประชาคม
2.ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้เพียงพอ โดยดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน ประปา ไฟฟ้า ฯลฯ
3.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย โดยดำเนินการการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ ให้กับผู้ประสบภัย
4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การตรวจสอบงบประมาณที่โปร่งใสคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสูดต่อประชาชนและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ และประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง
5.ส่งเสริมอาชีพของประชาชน โดยดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ พัฒนาผลิตผลด้านการเกษตร
6.ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาความรู้ ความสามารถของประชาชน โดยดำเนินการมอบทุนการศึกษา จัดหาอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน
7.ส่งเสริมการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การป้องกันโรคติดต่อ โดยดำเนินการจัดซื้อวัสดุป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน
8.ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา โดยดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา และจัดงานประเพณีต่างๆ
9.ส่งเสริมการพัฒนาทางสังคม ครอบครัว ให้อบอุ่น เอื้ออาทรและช่วยเหลือกัน โดยดำเนินการจ้างเด็กนักเรียนทำงาน เพื่อเ็ป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยเหลือครอบครัวและส่งเสริมสถาบันครอบครัว
ความต้องการของประชาชน
ตามลำดับก่อน-หลัง 
(พ.ศ.2558 - 2560)
1.มีการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
2.มีการคมนาคมที่สะดวกทุกหมู่บ้าน/ถนน คสล./ถนนลาดยาง ครบทุกหมู่บ้าน
3.มีแสงสว่างที่ทั่วถึงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.มีการกระจายข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบ ได้แก่ เสียงตามสาย หอกระจายข่าว
5.มีการส่งเสริมอาชีพทุกครัวเรือน มีรายได้เพิ่มทุกครัวเรือน
6.ป้องกันโรคระบาดประเภทต่างๆ
7.มีเบี้ยยังชีัพให้ผู้สูงอายุและคนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
8.มีการส่งเสริมเด็กสตรีและผู้ด้อยโอกาส
9.จัดสวัสดิการให้ประชาชน
10.มีแหล่งน้ำทางการเกษตรที่พอเพียง
11.ก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสำราญ
12.ประกันราคาผลผลิตที่แน่นอน มั่นคง มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง
13.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
14.มีสถานที่ออกกำลังกาย
15.มีอาคารไว้สำหรับประชุมและดำเนินกิจกรรมอื่นๆ
You are here: Home วิสัยทัศน์และพันธกิจ