.

รายชื่อพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
อบต.สุขสำราญ   อำเภอตากฟ้า  จังหวัดนครสวรรค์
ข้อมูล  ณ  มิถุนายน 2561

tamtawan030558

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

หมายเลข

1

นางสิริวรรณ  เชิงยุทธ์

ปลัด อบต.

08-1886-7165

2

นางสาวนารากร  บุญอ่อน

รองปลัด อบต.

08-4078-7499

3

นางพิมพ์รฉัตร  น้อยเจริญ

 หัวหน้าสำนักปลัด

09-8905-8951

4

นางสาวฐิติวรดา  วันที

ผู้อำนวยการกองคลัง

09-0236-6964

5

นางวนิตา  อัครสูรย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

08-0512-6438

6

สิบเอกยุทธภูมิ  หาญกุดตุ้ม

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

08-6203-5396

7

นายปัณวรรธน์  อินทะ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

08-8093-3093

8

นางสาวชนิศา  อุทธา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

09-3137-7815

9

นางสาวน้ำฝน  สมณะ

ครู

08-4816-1659

10 นางภัทร์ศิกาล  จำปาพุด เจ้าพนักงานธุรการ 06-4004-6147

11

นายอำนาจ  ดีอ่วม

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

08-4576-9254

12

นางสาวสุภัทรา  โตเต็ม

ผู้ดูแลเด็ก

08-7207-7042

13 นางสาวสุพรรษา  รักไทย ผู้ดูแลเด็ก

14

นายธวัช  เพ็ญขัน

พนักงานขับรถยนต์

08-3962-7587

15

นางชวนชม  แสงเดช นักการภารโรง

09-7052-9214

16

นายทิฆัมพร  นาคเจือ

ยาม

08-5731-5452

You are here: Home ติดต่อข้าราชการ/พนักงานจ้าง