.

 

สมาชิก สภา อบต.สุขสำราญ

วาระ 19 ตุลาคม 2556 - 18 ตุลาคม 2560
ข้อมูล ณ มิถุนายน 2561
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ที่อยู่
หมายเลขติดต่อ
10.2
นายจำนงค์  รุ่งราษ๊
ประธานสภา อบต.
 หมู่ 10
ต.สุขสำราญ
08-9809-7497
 4.2
    นางวารี  บุญมา
รองประธานสภา อบต.
79/1 หมู่ 4
ต.สุขสำราญ
 
08-7318-2805
maw1
นางสิริวรรณ เชิงยุทธ์
เลขานุการสภา อบต.
81/2 ต.ตาคลี อ.ตาคลี
08-1886-7165
TAN
นายบุญแทน  จันทร์ภู่
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
2/1 หมู่ 1
ต.สุขสำราญ
08-1041-1521
นายวิรัตน์  ทับทอง

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1

หมู่ 1 
ต.สุขสำราญ
08-4755-0703
2.2
นายช้วน  ดีสุ่ม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
318 หมู่ 2
ต.สุขสำราญ
08-9563-4772
นายพนม  เหลือสาคร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
 หมู่ 2
ต.สุขสำราญ
08-7196-5230
3.1
นางสุนันท์  อยู่เย็น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
88/1 หมู่ 3
ต.สุขสำราญ
08-9271-9844
3.2
นางเจียน  แย้มพร้อม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
108 หมู่ 3
ต.สุขสำราญ
08-6217-6732
นายเถกิง  แพรดำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
 
33/1 หมู่ 4
ต.สุขสำราญ

08-4180-4549

 นายพิชัย พุทธศรีสังข์

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

137 หมู่ 5 
ต.สุขสำราญ

08-9193-7865

 
  
นายสัมฤทธิ์  เลื่อนวงศ์
 
 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
 
 

107 หมู่ 5
ต.สุขสำราญ 
 

085-6046046

6.1
นายเฉลิม  เอมเปรม

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

48 หมู่ 6
ต.สุขสำราญ

08-0341-6020

  prayoon6
 นางประยูร สุขลำใย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
 

15 หมู่ 6
ต.สุขสำราญ

08-4181-1346
prayadpok

นายประหยัด ส้มแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
 หมู่ 7
ต.สุขสำราญ
08-7843-7749

 

7.1
 
นายชลอ  เกยพยา
 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
44 หมู่ 7
ต.สุขสำราญ
089-0479278
 
8.1
 นายสุธีร์  แจ้งโสภา

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8

80 หมู่ 8
ต.สุขสำราญ
 

08-1041-6552

 
 
-ว่าง- 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
 
 
นายจำเนียร  พ่วงใจ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
18 หมู่ 9
ต.สุขสำราญ

 

089-7053375

 

9.2
 นางวาสนา  ภู่ชัย
สมาชิกสภา อบต.
หมู่ที่ 9
21 หมู่ 9
ต.สุขสำราญ
081-6048263 
นายสมนึก  ศรีนาคดี 
สมาชิกสภา อบต.
หมู่ที่ 10
17 หมู่ 10
ต.สุขสำราญ
 08-1972-8442
นายประสิทธิ์  เอมถนอม

สมาชิกสภา อบต.
หมู่ที่ 11

149 หมู่ 11
ต.สุขสำราญ
08-19728442
praphat
นายประพัฒน์ งามถาวรวงศ์
สมาชิกสภา อบต.
หมู่ที่ 11
62 หมู่ 11
ต.สุขสำราญ
08-2882-9082
 12.1
 นายบุญยืน  เกิดสมบัติ
สมาชิกสภา อบต.
หมู่ที่ 12
149 หมู่ 12
ต.สุขสำราญ
08-1972-8442
12.2
นายประเสริฐ หอมหวาน
 
สมาชิกสภา อบต.
หมู่ที่ 12
 
167 หมู่ 12
ต.สุขสำราญ
 
08-4621-4180
 
     
 

อำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

      1.ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล 

      2.พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี

ีและร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

     3.ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมายนโยบายแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ

You are here: Home สมาชิกสภา อบต.