.

ความรู้เกี่ยวกับ อบต.            อบต.คืออะไร อบต. คือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มีฐานะเป็นนิติบุคคล

           อบต.มีโครงสร้างการบริหารอย่างไร
                   1.สภา อบต. ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งได้รับเลือกตั้งจากราษฎรในหมู่บ้าน ใน 
                     ตำบลนั้น ๆ หมู่บ้านละ 2 คนสภา อบต.มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบลร่างข้อบัญญัติตำบลร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารอบต.
                   2. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่ง มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีหน้าที่กำหนดนโยบาย บริหารงานตามนโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ    และข้อบังคับของทางราชการ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามกฏหมายกำหนด นายก อบต.
อาจแต่งตั้งรองนายก อบต.ได้ไม่เกินสองคนและอาจตั้งเลขานายก อบต.ได้ 

              ทำไมต้องมี อบต
                   1. เพื่อให้คนในท้องถิ่นมีโอกาสพัฒนาและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นของตนเอง 
                   2.เพื่อให้การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นตรงตามต้องการของคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
                   3.เป็นเสมือนโรงเรียนฝึกสอนประชาธิปไตยแก่คนในท้องถิ่น
                   4. เป็นแหล่งสร้างผู้นำทางการเมืองและการบริหารของประเทศในอนาคต

            ท่านจะให้อะไรกับ อบต.ท่านบ้าง
                   1. ช่วยเหลือภาษีตามกฎหมาย 
                   2. ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. หรือสมัครรับเลือกตั้ง 
                   3. ให้ความร่วมมือในการพัฒนากับ อบต. 
                   4. ปฏิบัติตามข้อบัญญัติตำบลที่ อบต. กำหนด 
                   5. ติดตามการบริหารงานของคณะผู้บริหาร และสภา อบต.
                   6. ประชาสัมพันธ์ ชักชวนให้ประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับ อบต.

            ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ของ อบต.
             ภารกิจหลัก
                  1. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
                  2. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
                  3. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
                  4. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
                  5. การพัฒนาการบริหารและการจัดการ
            ภารกิจรอง
                  1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
                  2. การส่งเสริมการเกษตร
                  3. การสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพในครัวเรือน

          อำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
                  1.กำหนดนโยบาย โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ   และข้อบังคับ 
                  2. สั่งอนุญาตและอนุมัติ เกี่ยวกับรายการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
                  3. แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบล 
                  4. วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
                  5. รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบล
                  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

           อำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
                  1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทาง ในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
                  2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีและร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
                  3. ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมายนโยบายแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลข้อบัญญัติระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ

You are here: Home ความรู้เกี่ยวกับ อบต.