.

กิจกรรม กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น/พื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสำราญ  อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
ปีงบประมาณ 2553

ลำดับ
โครงการ
1
โครงการแกนนำเยาวชนร่วมต้านโรคไข้เลือดออก
2
โครงการพัฒนาเครือข่ายในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ก่อนคลอดและเด็กแรกเกิด
3
โครงการฟื้นฟูดูแลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
4
โครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่เยาวชนและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มวัยรุ่น
5
โครงการสตรีไทยไร้มะเร็ง

 


กิจกรรม กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น/พื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสำราญ  อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
ปีงบประมาณ 2554

ลำดับ
โครงการ
1
2
3
โครงการพัฒนาระบบบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเชิงรุกตำบลสุขสำราญ
4
5
โครงการสำรวจความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
6
โครงการ อบต.ปราบยุงลาย

 


กิจกรรม กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น/พื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสำราญ  อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
ปีงบประมาณ 2555

ลำดับ
โครงการ
1
โครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยเยาวชน ปี 2555 และแผนปฏิบัติงานการดำเนินงานโครงการ
2
โครงการดูแลภาวะโภชนาการสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ปี 2555 และแผนปฏิบัติงานการดำเนินงานโครงการ
3
โครงการแกนนำสายใยรัก ปี 2555 และแผนปฏิบัติงานการดำเนินงานโครงการ
4
โครงการ อบต.ปราบยุงลาย ปี 2555
   
   
You are here: Home หลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(สปสช.)