.

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ข้อมูล ณ 1 มิ.ย. 61

ภาพ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ที่อยู่

หมายเลขติดต่อ

ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ เอี่ยมสุภา
กำนันตำบลสุขสำราญ
ตำบลสุขสำราญ
อำเภอตากฟ้า
จังหวัดนครสวรรค์
089-2688197

 

 

 

 

 

 

นางอรษา มาดีประเสริฐ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1

ตำบลสุขสำราญ
อำเภอตากฟ้า
จังหวัดนครสวรรค์
085-2690059

 

 

 

 

 

 

นายอภิศิษย์ นิยมธรรม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
ตำบลสุขสำราญ
อำเภอตากฟ้า
จังหวัดนครสวรรค์
099-2987629
นางณัฐนันท์  จันทร์สุมาวงศ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
ตำบลสุขสำราญ
อำเภอตากฟ้า
จังหวัดนครสวรรค์
090-9184784
นายอนันต์  อินทร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
ตำบลสุขสำราญ
อำเภอตากฟ้า
จังหวัดนครสวรรค์
089-9601406
นายวิละ  ทองแย้ม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
ตำบลสุขสำราญ
อำเภอตากฟ้า
จังหวัดนครสวรรค์
096-3873083
 
นายอุทิศ  เอมเปรม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
ตำบลสุขสำราญ
อำเภอตากฟ้า
จังหวัดนครสวรรค์
084-6884246

นายบุญชอบ เฟื่องฟุ้ง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
ตำบลสุขสำราญ
อำเภอตากฟ้า
จังหวัดนครสวรรค์

 

 

 

086-9338146

 

 

 

นายวิชาญ  บุญมา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
ตำบลสุขสำราญ
อำเภอตากฟ้า
จังหวัดนครสวรรค์
-

นางน้ำฝน ยอดทองดี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
ตำบลสุขสำราญ
อำเภอตากฟ้า
จังหวัดนครสวรรค์
080-5126483

 

 
นายไชยันต์  ศรีปิ่นเป้า
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
ตำบลสุขสำราญ
อำเภอตากฟ้า
จังหวัดนครสวรรค์
089-5303434

นายวิเชียร   แจ้งกระจ่าง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12
ตำบลสุขสำราญ
อำเภอตากฟ้า
จังหวัดนครสวรรค์
094-6289769
You are here: Home กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน