.

ข้อมูลบุคลากร อบต.

คณะผู้บริหาร อบต.สุขสำราญ

วาระ 19 ตุลาคม 2556 - 18 ตุลาคม 2560
ข้อมูล ณ มิถุนายน  2561

ภาพ
ชื่อ-สกุล
BOSS edit
นายดนุ ธนกิจวรบูลย์
นายก อบต.สุขสำราญ

17/1 หมู่ 6 ต.สุขสำราญ
08-1887-9790
นายทวี  ศรีโชติ
รองนายก อบต.สุขสำราญ

รับตำแหน่ง 9 พฤศจิกายน 2558
162 หมู่ 12 ต.สุขสำราญ
09-8761-3286

นางสายสิน  ทวีเขตกิจ
รองนายก อบต.สุขสำราญ

รับตำแหน่ง 9 พฤศจิกายน 2558
3/3 หมู่ 8 ต.สุขสำราญ
06-1359-3957

12345

นางสาวกนกวรรณ  ทองเอม
เลขานุการนายก อบต.สุขสำราญ

รับตำแหน่ง 16 ตุลาคม 2560
23/1 หมู่ 4 ต.สุขสำราญ
09-5548-9335
อำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
                  1.กำหนดนโยบาย โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบและข้อบังคับ 
                  2. สั่งอนุญาตและอนุมัติ เกี่ยวกับรายการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
                  3. แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบล 
                  4. วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
                  5. รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบล
                  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
You are here: Home ข้อมูลบุคลากร อบต.